Naar inhoud

Volg ons op:

Lokaal bestuur stelt plannen en budget 2015 voor

De Geelse gemeenteraad keurde vorige week het budget voor 2015 goed. Ook het meerjarenplan 2014-2019 werd bijgestuurd. Het financieel evenwicht van het lokaal bestuur kan de volgende jaren behouden blijven. Dankzij het herstelplan dat bij het begin van de legislatuur werd uitgewerkt, is de financiële situatie verbeterd. Geel blijft inzetten op een efficiënte werking en bespaart op de uitgaven voor goederen en diensten. Ook de structurele ingrepen op vlak van personeel en kerntaken worden behouden.

 

Dankzij deze maatregelen kan het bestuur financiële middelen vrijmaken voor investeringen en beleidsprojecten.

 

personeelskosten in dalende lijn

De kosten voor goederen en diensten dalen zowel bij de stad als het Sociaal Huis. Ook de personeelskosten gaan in dalende lijn. De overheveling van het brandweerpersoneel naar de brandweerzone vanaf 1 januari 2015 heeft hier zeker een invloed op maar ook zonder dit effect is een daling merkbaar. Zo worden ambtenaren die met pensioen gaan niet automatisch vervangen. De schuldafbouw resulteert in lagere financiële kosten. De dotaties, toelagen die de stad aan andere organisaties zoals politie- en brandweerzone verschuldigd is, stijgen slechts beperkt. Innoverend is de samenwerking met externe organisaties om de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Zo zijn CAW (Centrum voor Algemeen Welzijn) en Sociaal Huis Geel in overleg om hun werking naar dezelfde doelgroepen beter op elkaar af te stemmen.

 

vertraagde inning personenbelasting

De inkomsten van het lokaal bestuur blijven op lange termijn vrij stabiel. Omwille van een vertraging in de federale administratie werden in 2014 minder personenbelastingen geïnd. Dit wordt in 2015 gedeeltelijk rechtgezet. De inkomsten uit de eigen werking (o.a. via retributies, tarieven voor prestaties en de verhuur van lokalen) blijven ongeveer op hetzelfde niveau.

 

Dimpnadagen grootste evenement in 2015

Het bestuur voorziet voor de volgende jaren ongeveer 10 miljoen euro om te investeren. De uitbreiding van de stedelijke basisschool Winkelomheide is met bijna 2 miljoen euro de belangrijkste investering voor 2015. Ook voor de renovatie van de muziekacademie, de afwerking van het project Bonten Hanne in Oosterlo en de restauratie van de Sint-Amandskerk worden middelen vrijgemaakt. In Heidebloemstraat staan weg- en rioleringswerken op het programma en in Lichtaartseweg worden de rioleringswerken afgerond. Voor de ontwikkeling van sportsite Schuttershof worden in 2015 de nodige gronden aangekocht. Het grootste evenement in 2015 is ongetwijfeld de Dimpnadagen die de hele maand mei aandacht vragen voor de Geelse patrones. Honderden vrijwilligers bereiden samen met de stedelijke diensten de Ommegang en een nieuwe editie van Gheelamania voor.

 

kinderen centraal

De allerkleinste Geelse burgers krijgen de volgende jaren extra aandacht. Voor het eerst blijft de buitenschoolse kinderopvang Bengelbende de volledige zomervakantie open. Via een intense samenwerking en ondersteuning van de partners in de kinderopvang hoopt het bestuur een extra aanbod in de kinderopvang te creëren. Op lange termijn wordt gestreefd naar een centraal Huis van het Kind waar ouders en begeleiders terecht kunnen voor vraag en aanbod in kinderopvang maar ook met vragen rond opvoeding en welzijn. In 2015 wordt al werk gemaakt van een peuterspeelpunt, een plaats waar ouders welkom zijn met hun kleine spruit om te spelen terwijl ze zelf ervaringen uitwisselen met andere ouders of een babbel hebben met een deskundige.

 

digitale toekomst

Om dit alles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, zet het bestuur volop in op elektronische dienstverlening. Het Digitaal Sociaal Huis, een digitale productencatalogus met het aanbod en dienstverlening van het Sociaal Huis, wordt in 2015 gerealiseerd. De jaren daarna wordt werk gemaakt van een nieuwe website met uitgebreid digitaal loket.

Datum van het bericht: maandag 15 december 2014
Alle nieuws